Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

AV CZ / 152

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 

herroepingsrecht van 14 dagen. 

2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van 

beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

3. Dag: Kalenderdag.

4. Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering 

van zaken, diensten en/of digital inhoud gedurende een bepaalde periode.

5. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks 

van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting 

in de tijd is gespreid. 

6. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in 

staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan en op 

een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de 

opgeslagen informatie mogelijk maakt.

7. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of dienst op 

afstand aan consumenten/ ondernemers aanbiedt.

8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een 

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van 

producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst 

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor 

communicatie op afstand.

9. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt 

voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer 

gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Onderneming || My Ukkie (box&so)

Eigenaar || M. Keizer

Telefoonnummer || 085-0041628 (alleen WhatsApp)

E-mailadres || my-ukkie@outlook.com

KvK-nummer || 84171731

Btw-nummer|| NL003923476B87

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zij van toepassing op elk aanbod van de 

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 

ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit 

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op 

afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij 

de ondernemer zijn in te zien d.m.v. administratiekosten van €7,00 inclusief 

btw.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in 

afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt 

gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg 

aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze 

door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar 

van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden 

kennisgenomen.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke 

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde 

lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van 

tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die 

voor hem het meest gunstig is 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de 

aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is 

voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de 

consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 

afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 

producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of 

kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat 

de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn 

verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst op afstand

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand 

op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het 

voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 

bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van 

de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding 

niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst 

ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer 

passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 

elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. 

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe 

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de 

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die 

feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de 

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek 

goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering 

bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij het product en/of dienst aan de consument de volgende 

informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een 

toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame 

gegevensdrager, meesturen:

a. Het postadres van de vestiging van de ondernemer waar de 

consument met klachten terecht kan. 

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument 

van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een 

duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 

herroepingsrecht.

c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

d. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de 

overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van 

onbepaalde duur is.

e. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het 

modelformulier voor herroeping. 

f. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid 

slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een 

product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van 

redenen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het 

product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en 

aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een 

vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het 

product heeft ontvangen, of: 

a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten 

heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem 

aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 

b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende 

zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een 

door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste 

onderdeel heeft ontvangen.

c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten 

gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of 

een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft 

ontvangen. 

3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en 

de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken f gebruiken 

voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te 

behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het 

product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in 

de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de 

door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en 

de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate 

die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te 

stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag 

hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

Verpakkingen waar hygiëne hoog in het vaandel staan mogen niet geopend 

retour worden gezonden naar de ondernemer.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het 

product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die 

verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product 

als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle 

wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt – zie 

webshop.

ARTIKEL 8 – Uitvoering van het herroepingsrecht door de consument en de 

kosten daarvan

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten 

hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 

bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit 

aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer 

heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de 

terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt 

voordat de bedenktijd is verstreken. 

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien 

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de 

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het 

herroepingsrecht ligt bij de consument. 

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het 

product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten 

moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de 

consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 

6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen a de terugzending of 

herroeping, terugbetalen. Indien een complete bestelling terug wordt gestuurd 

naar de onderneming, zal het volledige inclusief de door de consument betaalde 

verzendkosten door de ondernemer worden terugbetaald aan de consument.

Artikel 9 – Uitsluiting van herroepingsrecht

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op 

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding 

onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig 

specificaties van de consument.

b. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

1. Verpakkingen die zijn geopend

2. Gedragen en of gewassen textiel

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de 

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere 

methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan 

de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten 

voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de 

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen 

de herroepingstermijn kunnen voordoen.

6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of 

hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de 

verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 11 – De Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de 

prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, 

behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten 

waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële

markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele 

prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit 

dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod 

vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de 

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van 

wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de 

overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen 

heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen 

met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn 

inclusief btw. 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen 

aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de 

redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de 

datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur 

verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en 

vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover 

de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de 

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer 

kenbaar heeft gemaakt. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene 

voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met 

bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere 

leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging 

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan 

worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat 

hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het 

recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na 

ontbinding, terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de 

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf 

aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de 

ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 

Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld 

dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het 

herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van eventuele 

retourzending van vervangende artikelen zijn voor de rekening van de 

ondernemer.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende 

voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden 

voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een 

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de 

dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden 

nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer 

vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden 

aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), 

alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaats gevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is 

deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de 

ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog 

aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling 

binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke 

rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte 

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten 

bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00 10% over 

de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een 

minimum van €5,00 De ondernemer kan ten voordele van de consument 

afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte

klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze 

klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd 

nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk 

omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30

dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een 

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer 

binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en 

een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan 

verwachten. 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een 

geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze 

algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen 

mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden 

vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een 

toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame 

gegevensdrager.